05 Ιαν 2012

25o INSURANCE BROKERS FORUM QUALITY CERTIFIED COORDINATORS M.Q.I.

Εκδηλώσεις, Νέα 5 Σχόλια

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

20 & 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012

ΑΘΗΝΑ

 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ  ΠΟΛΥΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 Το πρώτο για το 2012

Επιστημονικό Πολυσυνεδριακό & Πολυκλαδικό

Ασφαλιστικό FORUM   

για Εκπαίδευση, Επικαιροποίηση & Πιστοποίηση γνώσεων, Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης,

Πρόληψης (για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος) 

Διαχείρισης προσωπικών δεδομένων &

Ασφαλιστικής Πραγματογνωμοσύνης

-//-

ΒΡΑΒΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ ΣΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ  

 συνδιοργανώνουν στα πλαίσια του καθιερωμένου

 INSURANCE BROKERS FORUM QUALITY CERTIFIED COORDINATORS M.Q.I.

 

Η     E.E.M.C //M.Q.I 

(Επιστημονική και Επαγγελματική Ένωση Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου Πιστοποιημένων Ασφαλιστικών & χρηματοοικονομικών προσώπων πραγματογνωμόνων μεσιτών αστικών συμβάσεων & συναφών βοηθητικών επαγγελμάτων, διαμεσολαβούντων & υπαλλήλων Μελών των Συστημάτων  MQI)

 

&  ο  Εκπαιδευτικός Συμβουλευτικός  Όμιλος   

COORDINATORS   group. 

Α΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ  ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ-ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ -ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

 

Θέματα:

-Ασφαλιστικός πραγματογνώμονας & ο ρόλος του στην ασφαλιστική αγορά  

-Αποζημίωση τροχαίων ατυχημάτων & ασφαλιστικός πραγματογνώμονας

-Φ.Α.Π. Φάκελος ασφαλιστικής περίπτωσης & ηλεκτρονικό αρχείο

-Νέο νομικό πλαίσιο διακανονισμού αποζημίωσης & πραγματογνωμοσύνη λοιπών κλάδων

-Δηλώσεις ατυχήματος, αποδείξεις παραλαβής & παράδοσης εγγράφων 

-Ασφαλιστική απάτη και οι συνέπειες στην ασφαλιστική αγορά

-Πιστοποίηση γνώσεων & έντυπα ασφαλιστικής πραγματογνωμοσύνης

-Αίτηση αποζημίωσης & σύστημα φιλικού διακανονισμού

-Κώδικας οδικής κυκλοφορίας & ασφαλιστική αποζημίωση

-Επικουρικό Κεφάλαιο – Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης – Γραφείο Πληροφοριών

Β΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ  & ΘΕΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ & ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Θέματα:

-Νέο θεσμικό πλαίσιο ασφαλιστικών εργασιών & διαμεσολάβησης

-Πρόληψη νομιμοποίησης εξόδων & χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

-Ασφάλειες Ζωής – Υγείας – Επενδυτικά Προϊόντα – unit link -Συνταξιοδοτικά

-Φορολογικές μεταρρυθμίσεις στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση

-Υποχρεώσεις ασφαλιστικών διαμεσολαβούντων & δικτύων τους

-Ζημιές και πρόσωπα που πιστοποιούνται να τις διαχειρίζονται

-Κώδικας δεοντολογίας και πιστοποίηση διαμεσολαβούντων

-Συμβόλαιο αστικής ευθύνης διαμεσολαβούντων & επερχόμενες αλλαγές

-Εκπαίδευση & Επικαιροποίηση γνώσεων 5ετίας &

-Κανονισμός συμπεριφοράς ασφαλιστικής διαμεσολάβησης & σύστημα MQI 

-Αντασφάλιση & solvency II –Επικουρικό –Γραφείο Δ.Ασφάλισης

Γ΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Θέματα:

-Διαδικασία πιστοποίησης ασφαλιστικών γνώσεων πενταετίας (5ετίας)

 (Βάσει του άρθρου9 της πράξης Διοικητή ΤτΕ αριθμ.5492/07-11-2011 προκειμένου να υποβληθεί στο επιμελητήριο για την ανανέωση της  επαγγελματικής άδειας ασφαλιστικής διαμεσολάβησης)

-Διαδικασία πιστοποίησης για την πρόληψη νομιμοποίησης παράνομων

 εσόδων & χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ( Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος)

-Διαδικασία πιστοποίησης ασφαλιστικής πολλαπλής ποιότητας συστήματος με

το πιστοποιητικό E.C.I.Q.//MQI (ευρωπαϊκό πιστοποιητικό ασφαλιστικής πολλαπλής  ποιότητας, συνολικών πιστοποιημένων γνώσεων, ανάπτυξης εργασιών) 

 

Στα πλαίσια της Διημερίδας θα λάβουν μέρος συνεδριακές εκδηλώσεις των ειδικών  επιτροπών :

α)  Επιτροπή Πιστοποιημένων Ασφαλιστικών Συμβούλων

β)  Επιτροπή Πιστοποιημένων Ασφαλιστικών Πρακτόρων

γ)  Επιτροπή Πιστοποιημένων Μεσιτών Ασφαλίσεων

δ)  Επιτροπή Πιστοποιημένων Ασφαλιστικών Υπαλλήλων & Στελεχών

ε)  Επιτροπή Πιστοποιημένων Ασφαλιστικών Πραγματογνωμόνων

 

Ωφελήματα Επιστημονικού Πολυσυνεδρίου

Ολικής Ποιότητας 2012  :

 

Όλοι οι σύνεδροι θα λάβουν γνώση με ανάλυση του νομοθετικού πλαισίου, με εκπαιδευτική διαδικασία σε επίκαιρα θέματα.

 Α) Βεβαίωση για το πρόληψη ΞΧ/ΧΤ, βεβαίωση που υποβάλλεται υποχρεωτικά εντός του Μαρτίου στην εποπτική Αρχή από τους υπόχρεους διαμεσολαβούντες βάσει του Ν.3681/2008 & της Απόφασης 154/2009.

 Οι  ανωτέρω νόμοι επιβάλουν ξεχωριστές υποχρεώσεις για τις ασφαλιστικές εταιρείες & ξεχωριστές για τα διαμεσολαβούντα πρόσωπα, προβλέπονται δε αυστηρές ποινές στους παραβάτες.

 Β) Βεβαίωση για την επανεκπαίδευση & επικαιροποίηση ασφαλιστικών γνώσεων, όπως προβλέπει το άρθρο 9 της απόφασης   Βάσει του άρθρου9 της πράξης Διοικητή ΤτΕ αριθμ.5492/07-11-2011

 Γ) Βεβαίωση παρακολούθησης θεμάτων του forum Αθήνα 2012

 Δ) Μετά από εξετάσεις που συμπεριλαμβάνονται στις εργασίες της 2ης ημερίδας στην Γ΄ ενότητα, θα χορηγηθεί ανά επαγγελματική κατηγορία, το E.C.I.Q.//MQI μοναδικό Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ολικής Ποιότητας, εργασιών, διαδικασιών & προϊόντων 5 field, του Αναγνωρισμένου & κατοχυρωμένου από το 2004, Ευρωπαϊκού Συστήματος coordinators MQI ( Μοντέλα πολλαπλής ασφαλιστικής ποιότητας γνώσεων & ανάπτυξης εργασιών). 

 Ε) Πιστοποίηση γνώσεων διαδικασιών Ασφαλιστικών Πραγματογνωμόνων & παραλαβής δηλώσεων & εντύπων – Πιστοποιητικό E.C.I.Q.  

 ΣΤ) Πιστοποίηση Ασφαλιστικών Προσώπων & Υπαλλήλων για διαδικασίες Φ.Α.Π. Πιστοποιητικό E.C.I.Q.

 Την διαδικασία των εξετάσεων θα διεξάγει το Εργαστήριο Ελευθέρων Ασφαλιστικών & Χρηματοοικο-

νομικών Σπουδών, Επίσημος Φορέας Διά Βίου Μάθησης  COORDINATORS   A.E.E.K. -  E.E.Σ., με την

εποπτεία & και την επιτήρηση της  E.E.M.C.//MQI.

 (Επιστημονικής και Επαγγελματικής Ένωσης Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου  Πιστοποιημένων ασφαλιστικών & χρηματοοικονομικών Προσώπων Πραγματογνωμόνων  Μεσιτών αστικών συμβάσεων & Συναφών βοηθητικών επαγγελμάτων, Διαμεσολαβούντων & Υπαλλήλων Μελών των Συστημάτων  MQI)

 Όλοι οι σύνεδροι γίνονται αυτόματα ενεργά και ωφελούμενα Μέλη της Ένωσης E.E.M.C.//M.Q.I. για το έτος 2012 και δικαιούνται δωρεάν παρακολούθηση, έως 200 θεματικών ενοτήτων που επιλέγουν ελεύθερα οι ίδιοι για το έτος 2012, στα πλαίσια της Συνδρομητικής Εκπαίδευσης Χωρίς Δίδακτρα με την εγγύηση του Εργαστηρίου Ελεύθερων Σπουδών Coordinators Α.Ε.Ε.Κ.-Ε.Ε.Σ.  με τους όρους του συστήματος MQI.

 Αξίζει να σημειωθεί ότι όποιος εντάσσεται στην συνδρομητική εκπαίδευση χωρίς δίδακτρα, αποκτά ανέξοδα ένα ολοκληρωμένο & αναγνωρισμένο σύστημα εκπαίδευσης.

 Έτσι λοιπόν μπορεί να καλύψει το κάθε Μέλλος του Συστήματος, εκπαίδευση σε όποια θεματική ενότητα τον ενδιαφέρει, αποκτώντας σταδιακά σοβαρή επικαιροποίηση γνώσεων επί όλων των θεμάτων που απαιτούνται αφενός από το νόμο αφετέρου που ο ίδιος επιλέγει για την αυτοβελτίωση του, με αναγνωρισμένα πιστοποιητικά ανά ενότητα.  

Τα αποτελέσματα των Συνεδριακών Εκδηλώσεων θα καταγραφούν και θα κοινοποιηθούν επίσημα από την γραμματεία της κάθε Ειδικής Επιτροπής του αντίστοιχου ειδικού Μητρώου Μελών της Coordinators M.Q.I, προκειμένου να υποστηριχθούν τα συμφέροντα των Μελών κάθε κλάδου.

 Στο Forum θα συμμετέχουν στελέχη επιχειρήσεων, καθηγητές, Φορείς και Επιστημονικά Μέλη της Ένωσης E.E.M.C//M.Q.I  

 

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2105734000 και στο www 1co.gr  

Μπορείτε να αποστείλετε e-mail coord@otenet.gr 

 Δίδακτρα  Συμμετοχής παρακολούθησης των εργασιών του 1ου  Εκπαιδευτικού Forum: 2012

 

Α.         Για  αιτήσεις συμμετοχής μέχρι τις 16/1/2012 το δικαίωμα συμμετοχής στις εργασίες του διημέρου είναι 50€ για τα  Μέλη της Ένωσης E.E.M.C.//M.Q.I.   &  80 € για τα μη Μέλη.

 

Β.         Για αιτήσεις συμμετοχής μέχρι τις 16/1/2012 με επικαιροποίηση & των τεσσάρων ενοτήτων με έμφαση στην 5ετία, μαζί με το δικαίωμα συμμετοχής στις εργασίες του διημέρου είναι στο σύνολο 150 € για τα Μέλη της Ένωσης E.E.M.C.//M.Q.I. & 200 € για τα μη Μέλη.

 

Γ.         Για αιτήσεις συμμετοχής μετά τις 16/1/2012 με επικαιροποίηση & των τεσσάρων ενοτήτων με έμφαση στην 5ετία, μαζί με το δικαίωμα συμμετοχής στις εργασίες του διημέρου είναι στο σύνολο 200 € για τα Μέλη της Ένωσης E.E.M.C.//M.Q.I. & 250 € για τα μη Μέλη.

 

Δ.         Για τους Φοιτητές των ενεργών κύκλων σπουδών του Εργαστηρίου Ασφαλιστικών & Χρημ/κονομικών Σπουδών COORDINATORS A.E.E.K.-E.Ε.Σ. & για ομαδικές συμμετοχές, παρέχεται έκπτωση 20%.

 

* Συνοπτικό Πρόγραμμα Forum *  :

 Παρασκευή 20-01-2012:        

08.30π.μ                       Προσέλευση

09.15π.μ                       Έναρξη εργασιών

14.00-15.00 μ.μ        Διάλειμμα – Μπουφέ

20.00 μ.μ                      Λήξη εργασιών

Την πρώτη ημερίδα   θα λάβουν χώρα :

οι ενότητες  Α, Β  και  οι  βραβεύσεις.

 

Σάββατο 21-01-2012:               

08.30π.μ                       Προσέλευση

09.15 π.μ                      Έναρξη εργασιών,

13.00 μ.μ                      Διάλειμμα – Μπουφέ,

17.00 μ.μ                      Λήξη εργασιών

 Την δεύτερη  μέρα θα λάβουν χώρα:

    Α) Πάνελ με παρουσίαση συμπερασμάτων Συνεδρίου ανά κατηγορία &

    Β) Διαδικασίες  για την ενότητα Γ για το  πιστοποιητικό ασφαλιστικής  ποιότητας E.C.I.Q.//MQI

 

Αναλυτικό πρόγραμμα των επί μέρους θεμάτων της κάθε ημερίδας καθώς και των εισηγητών, θα διανεμηθούν πριν την έναρξη με την προσέλευση.

 

ΔΗΛΩΣΗ   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

                                                                                                                                                                                                                                       

Αθήνα ……….….Θεσσαλονίκη ……….…Ρόδος ………..Γιάννενα…………..Κρήτη………….

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ…………………………………………………….

 ΕΤΑΙΡΙΑ   …………………………………………………………………….

 ΤΗΛΕΦΩΝΟ…………………………………..ΦΑΞ……………………….

KINHTO………………………………………e-mail…..……………………

α) αριθ. Συμμετοχών: ……………………………………

β) Επικαιροποίηση:……………………………………….

 

Στοιχεία τιμολογίου………………………………………………………Α.Φ.Μ…………………………………ΔΟΥ ……………………………………. 

 

Στόχος είναι η διοργάνωση των υπολοίπων Ημερίδων να γίνει πριν την ανανέωση των αδειών,  της 31-3-2012.Οι ημερομηνίες θα ανακοινωθούν μετά την δήλωση των συμμετοχών.

 

Τραπεζικοί Λογαριασμοί για κατάθεση : Εθνική Τράπεζα :164/470440-13, Eurobank:9/0200387821,

 

Τράπεζα Κύπρου : 1476031 και αποστολή στο φαξ 210-5765891 ή στo  e-mail  coord@otenet.gr

Αίτηση Συμμετοχής

5 Responses to “25o INSURANCE BROKERS FORUM QUALITY CERTIFIED COORDINATORS M.Q.I.”

 1. Coordinators says:

  Οι Εργασίες του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί στους Χώρους του Ομίλου Coordinators, Εθνάρχου Μακαρίου 29 στο Περιστέρι (πλησίον Μετρό Αγ.Αντωνίου)

 2. Dimitris Syrios says:

  Πολύ καλό συνέδριο ιδιαίτερα σε ένα χώρο, ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ, που οι ανάγκες και οι απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας επιβάλουν ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ στον τρόπο προσέγγισης και διασφάλισης των ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΜΕ ΠΟΙΟΤΙΚΑ κριτήρια. Η προσπάθεια που έγινε και γίνεται για την ΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ, όπως άλλωστε εφαρμόζονται σχεδόν σε όλους τους κλάδους των σύγχρονων αγορών ( φαρμάκου, πληροφορικής, διατροφής , βιομηχανίας κλπ) είναι Η ΔΙΕΞΟΔΟΣ προς αυτό.
  Ο τρόπος λειτουργίας μέχρι τώρα της ασφαλιστικής αγοράς ΕΠΙΒΑΛΕΙ και ΘΕΛΕΙ μεγάλες θυσίες μέχρι να ξεκινήσει όλες τις νέες αυτές μεθόδους ποιοτικών διαδικασιών.
  Η δημιουργία επιστημονικών ομάδων για την εξέταση ΘΕΣΜΙΚΩΝ θεμάτων , τα οποία θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως INSURANCE CONSULTING FORUM, καταγράφοντας τα , είναι η νέα αρχή , το ξεκίνημα για την αναβάθμιση του κλάδου.
  Η διατήρηση και συνέχεια της προσπάθειας αυτής, ΠΟΥ ΟΛΟΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΔΩΣΟΥΜΕ ΣΕ ΥΓΙΗ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ώστε και αυτά να συνδράμουν, θα την καταστήσει ανάλογη και εφάμιλλη αυτήν των Ευρωπαϊκών.
  Συγχαρητήρια στην COORDINATOR για την ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΥΤΗ και ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΕΙΑ .
  Δημήτρης Σύριος

 3. Stamatakis Aris says:

  Η ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

  Αν και τριάντα χρόνια στην Ασφαλιστική Αγορά βγαίνοντας από το διήμερο Επιστημονικό Πολυσυέδριο αισθάνθηκα ότι κάνω ένα νέο ξεκίνημα, ίσως να άργησα κιόλας. Νέο ξεκίνημα σε ιδέες, διαδικασίες αυτοεκτίμηση, όραμα και στόχους. Όλα τα παραπάνω μας αναβαπτίζουν, ενισχύουν την αυτοπεποίθησή μας για να κάνουμε την φυγή προς τα εμπρός και να αντιμετωπίσουμε την μίζερη ελληνική πραγματικότητα με αισιοδοξία.

  Ανάλυση θεμάτων από ειδικούς όπως
  1) Αποζημιώσεις – Ασφαλιστικοί Πραγματογνώμονες & όρους τους
  2) Ξέπλυμα Χρήματος – Ασφαλιστική Απάτη
  3)Νομικό & Θεσμικό Πλαίσιο
  4) Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης – Επικουρικό Κεφάλαιο
  5) Συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης Διαμεσολαβούντων & των δικτύων τους,

  είναι κάθε ένα από αυτά Επιμορφωτικά Σεμινάρια από μόνα τους.

  Επίσης η ύπαρξη ειδικών Επιτροπών, για όλες τις κατηγορίες επαγγελματιών που εμπλέκονται στην Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση, για την ανάδειξη και προώθηση προβλημάτων έκανα τους σύνεδρους να συμμετέχουν ενεργά να ανταλλάξουν απόψεις και να πάρουν την θετική εκείνη ενέργεια για να συνεχίσουν.

  Άρης Σταματάκης

 4. IOANNIS DOULIGERIS says:

  ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΕΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΩΡΟ ΠΟΥ ΑΚΟΜΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΒΡΕΙ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ..ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΒΡΕΘΗΚΑ ΣΕ ΕΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΛΑ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΩΣΤΗ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ.ΒΡΕΘΗΚΑ ΣΕ ΕΝΑ ΧΩΡΟ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΗΤΑΝ ΓΕΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΑΓΩΝΙΟΥΝΕ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝΕ ΝΑ ΒΡΟΥΝΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΠΡΟΣΤΑΡΗΔΕΣ ΣΕ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΝΑ ΘΕΣΟΥΝ ΣΩΣΤΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΑΥΤΟ.ΕΠΙΣΗΣ ΟΙ ΟΜΗΛΙΤΕΣ ΠΟΥ ΑΚΟΥΣΤΗΚΑΝΕ ΕΙΠΑΝΕ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΑΚΟΥΣΤΕΙ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΑΘΑ ΞΑΝΑΑΚΟΥΣΟΥΝΕ.ΤΕΤΟΙΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΕΙΑ ΟΧΙ ΑΠΛΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΛΛΑ ΕΠΙΒΑΛΟΝΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΛΕΜΕ ((ΑΣΠΡΕΣ ΜΕΡΕΣ))
  ΤΟ ΠΟΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΑΠΟ ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΛΟΥΣΙΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΗΡΑΜΕ ΣΤΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Ο ΟΜΙΛΟΣ COORDINATORS.
  ΔΟΥΛΗΓΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Στείλτε Ένα Σχόλιο

Τελευταία Νέα Blog Twitter
Coordinators Group

Η νέα εποχή στην εκπαίδευση. Η εκπαιδευτική δύναμη στην ασφαλιστική βιομηχανία. Εκπαιδευτείτε από όπου και αν βρίσκεστε με το COORDINATORS MQI E-LEARNING SYSTEM.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Γενικές Πληροφορίες: coord@otenet.gr

 • 4