09 Μαρ 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ β τμημα . ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Νέα Χωρίς Σχόλια.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Έναρξη των Τεσσάρων (4) Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων
Ασφαλιστικών Σπουδών

Α. ΕΤΗΣΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Β. ΕΤΗΣΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ
& Δ/ΝΤΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Γ. ΕΤΗΣΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ – ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

Δ. ΔΙΕΤΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ &
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Νέα Εκπαιδευτική Περίοδος 2020
Έναρξη 2020

Σύνοψη – Abstract

Ο κλάδος της Ιδιωτικής Ασφάλισης στην Ελλάδα προβλέπεται να παρουσιάσει σημαντική ανάπτυξη την επόμενη δεκαετία ιδιαίτερα στον τομέα των Ασφαλειών Ζωής και Συνταξιοδότησης- Προσόδων. Τα περιθώρια αύξησης των ποσοστών τόσο από πλευράς συμμετοχής στο ΑΕΠ, όσο και στο κατά κεφαλή ασφάλιστρο, είναι σημαντικά μεγάλα και σε σχέση με τα ποσοστά των άλλων Ευρωπαϊκών Χωρών υπάρχει περιθώριο σημαντικής ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια. Οι οικονομικές εξελίξεις όπως είναι φυσικό αντικατοπτρίζονται και στις Ασφαλιστικές Αγορές.

Η Coordinators στηρίζει την αγορά από το 1994. Με την δημιουργία τεσσάρων εξειδικευμένων προγραμμάτων Ασφαλιστικών Σπουδών έχει στόχο να συμβάλει στην δημιουργία ικανών Ασφαλιστικών Υπαλλήλων και Στελεχών σε όλα τα επίπεδα παρέχοντας αναγνωρισμένη & ποιοτική εκπαίδευση.
Οι απόφοιτοι των προγραμμάτων αυτών θα αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες και κουλτούρα ώστε να ανταποκρίνονται με επάρκεια στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις του ασφαλιστικού & χρηματοοικονομικού χώρου.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό Coordinators Group
με την πιστοποίηση του Υπουργείου Παιδείας με τίτλο Σπουδών

΄΄ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ΄΄
΄΄ EXECUTIVE INSURANCE EMPLOYEE ΄΄

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ 1ου ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Πρόγραμμα στηρίζεται στο Μοναδικό Πιστοποιημένο Ασφαλιστικό
Περίγραμμα Σπουδών που έχει εκπονηθεί από τον ΕΟΠΠΕΠ με τον
νομοθετικά Αναγνωρισμένο Τίτλο Βασικού Επαγγέλματος:

Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι ΚΟ Σ Υ Π Α Λ Λ Η Λ Ο Σ
& με κατανομή εξειδικευμένου Υλικού Σπουδών
& για επιπλέον δυνατότητα ανεξάρτητης εξειδίκευσης
& πιστοποίησης, των τριών (3) κυρίων συμπληρωματικών
Εξειδικευμένων Ασφαλιστικών Ειδικοτήτων

ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : Ασφαλιστικός Υπάλληλος !
Συμπληρωματικές Ειδικότητες Επαγγελματικής Εξειδίκευσης Υπαλλήλου
1η. Ειδικότητα: Εκτιμητής Κινδύνου,
2η. -//- Διαχειριστής Ζημιών
3η. -//- Οικονομικός Διαχειριστής

Καλύπτει όλους τους εργαζόμενους σε (αντ)Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις, επιχειρήσεις
Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, Στελέχη Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών.

- Ορισμός και Περιγραφή του Επαγγέλματος

Ως Ασφαλιστικός Υπάλληλος νοείται κάθε εργαζόμενος σε εταιρεία ασφαλιστική ή Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης καθώς και σε επιχειρήσεις αντασφαλίσεων και αντασφαλιστικής διαμεσολάβησης, που αναλαμβάνει υπεύθυνα να διεκπεραιώσει στο πλαίσιο μιας οργανωτικής και ιεραρχικής δομής και μέσω προκαθορισμένων οδηγιών και διαδικασιών μέρος ή σύνολο διοικητικών, υποστηρικτικών εργασιών του οργανογράμματος μιας ασφαλιστικής εταιρείας ή μιας επιχείρησης ασφαλιστικής διαμεσολάβησης ή ενός ασφαλιστικού οργανισμού, υπό την καθοδήγηση προϊσταμένου και με σκοπό την αποτελεσματική λειτουργία του οργανισμού ή της επιχείρησης .

Οι εργασίες Υπαλλήλου μιας (αντ)Ασφαλιστικής Επιχείρησης ή μιας Επιχείρησης Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης προκύπτουν, από το θεσμικό πλαίσιο, από την οργανωτική δομή της κάθε εταιρείας, από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, αλλά και του οργανογράμματος της εσωτερικής διακυβέρνησης της κάθε επιχείρησης .

Τις εργασίες αυτές, υλοποιούν φυσικά πρόσωπα που ονομάζονται από τον νόμο, Ασφαλιστικοί Υπάλληλοι, ανεξαρτήτως της θέσης στην ιεραρχία και της ειδικότητας του κάθε Υπαλλήλου. Στην συνέχεια θα αναλυθεί το πρόγραμμα σε όλα τα επίπεδα βάσει του περιγράμματος του Υπουργείου.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Συγκεντρωτική παρουσίαση Κύριων & Επιμέρους Επαγγελματικών Λειτουργιών & Εργασιών του Περιγράμματος.

ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Ασφαλιστικός Υπάλληλος !
Συνοπτική αναφορά του έργου της ειδικότητας

1. Να έχει την απαιτούμενη γνώση να φροντίζει τη λειτουργία του γραφείου του ανάλογα το τμήμα που ανήκει.
2. Να έχει την απαιτούμενη γνώση να υποστηρίζει διοικητικά τη λειτουργία του τμήματος που ανήκει.
3. Να έχει την απαιτούμενη γνώση να επικοινωνεί, να εξυπηρετεί και συναλλάσσεται με τους ασφαλισμένους, τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και τους τρίτους.
4. Να έχει τις απαιτούμενες γνώσεις κάθε κλάδου της Ιδιωτικής ασφάλισης, καθώς και το νομικό πλαίσιο που διέπει την ασφαλιστική δραστηριότητα.
5. Το έργο του Ασφαλιστικού Υπαλλήλου είναι καθοριστικό στην λειτουργία της Ασφαλιστικής Επιχείρησης. Υποστηρίζει καθολικά όλες τις λειτουργίες της Επιχείρησης, Διοικητική, Οργανωτικά, Συντονιστικά, Εποπτικά, Γραμματειακά, Πωλησιακά.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ !

1η. Ειδικότητα , Εκτιμητής Κινδύνων.
Συνοπτική αναφορά του έργου της ειδικότητας του Εκτιμητή Κινδύνων.

- Εκτιμά τους προς ασφάλιση κινδύνους και αποδέχεται ή απορρίπτει την ασφάλιση
τους.
- Εκτιμά την ασφαλισιμότητα και το βαθμό του ασφαλιστικού κινδύνου και ορίζει το
κόστος και τους όρους ασφάλισης.
- Συνεργάζεται με αντασφαλιστικές επιχειρήσεις για την αντασφάλιση των κινδύνων
που με βάση τα τεχνικά τους στοιχεία & το μέγεθος τους πρέπει να αντασφαλιστούν
- Ερευνά την αντασφαλιστική αγορά με σκοπό την επίτευξη της συμφερότερης (αντ)
ασφαλιστικής σύμβασης κατά κλάδο ανά έτος.
- Εντοπίζει το τμήμα του ασφαλισμένου ποσού που υπερβαίνει την ιδία κράτηση της
ασφαλιστικής επιχείρησης & ενημερώνει τον αντασφαλιστή με βάση την σύμβαση
για το εκχωρούμενο ποσό ασφάλισης.

2η. Ειδικότητα , Διακανονιστής Ζημιών.

Συνοπτική αναφορά του έργου της ειδικότητας του Διακανονιστή Ζημιών

- Διακανονίζει & Διαχειρίζεται τις ασφαλιστικές αποζημιώσεις, ώστε να αποζημιωθεί
ο παθών ή ο πελάτης πλήρως και ορθώς με βάση τους όρους του ασφαλιστηρίου
συμβολαίου.
- Προσδιορίζει με τις πληροφορίες και τα έγγραφα σχετικά με την ζημιά την ευθύνη
της ασφαλιστικής επιχείρησης με βάση το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
- Εκτιμά την έκταση της ζημιάς, ορίζει το ποσό της αποζημίωσης και εκδίδει τα
σχετικά έγγραφα για την πληρωμή της αποζημίωσης.
- Μελετά τον φάκελο της ζημιάς, εκτιμά και ορίζει το ποσό της αποζημίωσης και
εκδίδει τα σχετικά έγγραφα σχετικά με την εκκαθάριση της.
- Υποστηρίζει την εξωδικαστική ή δικαστική διαδικασία για την επίλυση της διαφο-
ράς σε περίπτωση διαφωνίας με τον πελάτη με το ποσό της αποζημίωσης σε
συνεργασία με τον πελάτη με το ποσό της αποζημίωσης σε συνεργασία με νομικούς
της εταιρίας.

3η. Ειδικότητα , Οικονομικός Διαχειριστής.
Συνοπτική αναφορά του έργου της ειδικότητας του Οικονομικού Διαχειριστή.

- Διαχειρίζεται τα οικονομικά μεγέθη της ασφαλιστικής επιχείρησης με σκοπό την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της.
- Φροντίζει για την οικονομική και λογιστική διαχείριση σύμφωνα με το κλαδικό λογιστικό σχέδιο, για κάθε νομική μορφή ασφαλιστικής επιχείρησης.
- Διαχειρίζεται τις επενδύσεις όλων των καθοριζόμενων από το νόμο οικονομικών μεγεθών (τεχνικά αποθέματα) και τα ελεύθερα αποθεματικά της ασφαλιστικής επιχείρησης.
- Ενημερώνει τους λογαριασμούς πελατών και συνεργατών της επιχείρησης και φροντίζει για την ρευστοποίηση των απαιτήσεων και πληρωμή των υποχρεώσεων της.

-Σε ποιους απευθύνεται :

- Σε διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων
- Σε ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων
- Σε διοικητικά στελέχη ασφαλιστικών εταιρειών
- Σε στελέχη χρηματοπιστωτικών και τραπεζικών ιδρυμάτων
- Σε νέους που επιθυμούν να ενταχθούν στο αντικείμενο των ασφαλιστικών εργασιών
και να ανακαλύψουν νέες προοπτικές προόδου και επαγγελματικές εξέλιξης .
- Γενικά σε όλους τους Εργαζόμενους που ασχολούνται με ασφαλιστικό έργο.

- Σκοπός του Προγράμματος Σπουδών :

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Ασφαλιστικών Σπουδών με τίτλο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ έχει σκοπό:

1. Σε επίπεδο Ικανοτήτων: να εφοδιάσει τους αποφοίτους με ολοκληρωμένες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις, να αναπτύξουν επαγγελματικές αντίληψη , δημιουργική και τεχνική ικανότητα.
2. Σε επίπεδο Δεξιοτήτων: να αναπτύξει προσόντα και ικανότητες των αποφοίτων ώστε να μπορούν να ασκούν τα καθήκοντα τους, κατέχοντας υψηλού επιπέδου επαγγελματική τεχνογνωσία , άρτια επαγγελματική εξειδίκευση, οργανωτικότητα και επαγγελματική κρίση .
3. Σε επίπεδο Στάσεων: να αποκτήσουν οι απόφοιτοι την απαιτούμενη επαγγελματική αυτοπεποίθηση και συνείδηση, ώστε να προσφέρουν οι ίδιοι υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.

- Στόχος:

- Στόχοι του Ετήσιου Προγράμματος Ασφαλιστικών Σπουδών με τίτλο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ , είναι να καλυφθεί τόσο το θεωρητικό και νομικό φάσμα του επαγγέλματος, όσο και οι πρακτικές και τεχνικές γνώσεις που απαιτούνται για το έργο, αλλά και να δοθεί έμφαση στην εκπαίδευση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.

- Το αναβαθμισμένο πρόγραμμα που το περίγραμμα του έχει μελετήσει και εγκρίνει το Υπουργείο Παιδείας, με την συνεργασία Επιστημονικών και άλλων Φορέων, έχει προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα της Αγοράς, έχοντας εμπλουτιστεί επί πλέον από γνώσεις και εμπειρίες, καταξιωμένων Στελεχών της Ασφαλιστικής Αγοράς.

- Όλοι οι εισηγητές είναι επιλεγμένοι με τις προδιαγραφές του κανονισμού του Υπουργείου, ιδιαίτερα έμπειροι και Πιστοποιημένοι Εκπαιδευτές Ενηλίκων, με υψηλή εξειδίκευση και κατάρτιση στον κλάδο των Ασφαλιστικών Εργασιών, ως τακτικοί Εισηγητές αλλά και ως guest speakers .

- Μεθοδολογία Σχεδιασμού Εκπαιδευτικού Μοντέλου :

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί στα πλαίσια της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, βάση εκπαιδευτικών τεχνικών που προωθούν την ενεργητική συμμετοχή και προάγουν την εκπαιδευτική διεργασία .

Κατανοώντας την δυναμική της ομάδας και έχοντας ως βάση την αρχή ότι «μαθαίνει κάποιος καλύτερα όταν συνδυάζεται η θεωρία με την πράξη», οι συμμετέχοντες μαθαίνουν πραγματικά , καθώς αναλαμβάνουν πρωταγωνιστικό ρόλο .

Οι εκπαιδευόμενοι μέσω των σύγχρονων εκπαιδευτικών τεχνικών, όπως είναι η μελέτη περίπτωσης , η προσομοίωση, οι εκπαιδευτικές επισκέψεις, οι ομάδες εργασίες και άλλα ενεργοποιούνται εκπαιδευτικά και εκπληρώνουν τους εκπαιδευτικούς τους στόχους.

Την τήρηση και την επιμέλεια του Εκπαιδευτικού Μοντέλου MQI της Coordinators φροντίζει ακαδημαϊκός συντονιστής σε συνεργασία με την Διεύθυνση Σπουδών του Ομίλου Coordinators group.

- Καινοτομίες –Οφέλη :

- Βιωματικά workshops με σκοπό την βελτίωση των ατομικών δεξιοτήτων
- Υψηλού επιπέδου εκπαιδευτική κατάρτιση με εμβάθυνση στην ανάπτυξη ατομικών
δεξιοτήτων
- Πρόγραμμα με αποδεδειγμένα υψηλό κύρος στην Ασφαλιστική Αγορά
- Επικαιροποίηση Γνώσεων και εμβάθυνση στα νέα δεδομένα
- Προσιτά δίδακτρα που μπορούν να καταβληθούν σε άτοκες δόσεις.
- Δωρεάν συμμετοχή σε Επιστημονικές Ημερίδες και Επιστημονικά – Εκπαιδευτικά
Συνέδρια.
- Οι εισηγητές και οι διδάσκοντες της Coordinators απαρτίζονται μόνο από Εγκεκριμένα και Πιστοποιημένα Πρόσωπα με άρτια επιστημονική επάρκεια και πολυετή επαγγελματική εμπειρία καθώς και από Επιστημονικά Μέλη της Ευρωπαϊκής και Επιστημονικής Ένωσης Πιστοποιημένων Προσώπων EEMC//MQI.
- Οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Σπουδών εκτός από ότι λαμβάνουν πλήρες σετ εκπαιδευτικών σημειώσεων και οποιαδήποτε άλλο εκπαιδευτικό υλικό κρίνει η ομάδα των εισηγητών, διδάσκονται στις διαδικασίες εύρεσης και αναθεώρησης της πηγών και της βιβλιογραφίας.
- Όλοι οι συμμετέχοντες εγγράφονται προαιρετικά και χωρίς κόστος ως Μέλη της Ευρωπαϊκής και Επιστημονικής Ένωσης Πιστοποιημένων Προσώπων EEMC//MQI .
- Η χρήση της τεχνολογίας σε συνδυασμό με την πρακτική εξάσκηση του επαγγέλματος.
- Η διασύνδεση των αποφοίτων με την αγορά εργασίας μέσω ποικίλων δράσεων επαγγελματικής αποκατάστασης και σε συνεργασία με το βραβευμένο Γραφείο Καριέρας της Coordinators ( Company Recognition Award)
- Εξατομικευμένη εκπαίδευση ( Tailor Made Μαθήματα ) και προσωποκεντρική προσέγγιση του σπουδαστή ο οποίος διαθέτει προσωπικό συντονιστή καθ’ όλη την διάρκεια των σπουδών.
- Το πρόγραμμα υλοποιείται και μέσω του συστήματος Coordinators Live e-learning system για την κάλυψη των αναγκών όσων παρακολουθούν από απόσταση, επιτυγχάνοντας έτσι σημαντική χρονική ευελιξία .
- Δυνατότητα αναβολής Στράτευσης για τους Άνδρες

- Όλα τα προγράμματα Ασφαλιστικών Σπουδών των Εκπαιδευτικών Φορέων του Ομίλου COORDINATORS Group Π&Ε Καρναχωρίτη, έχουν αντιστοίχιση στο Ελληνικό και Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων.

Επί πλέον !!!!!

ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ MQI
Ακαδημαϊκή Υποστήριξη Σπουδαστών !!!

Ένας νέος Θεσμός Ακαδημαϊκής Υποστήριξης Σπουδαστών
από το Εκπαιδευτικό Σύστημα Coordinators MOI.

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

Όλοι οι Σπουδαστές των Ασφαλιστικών Προγραμμάτων Coordinators ΑΕΕΚ από το 2020, θα είναι οι πρώτοι στον χώρο της εκπαίδευσης, που θα βοηθηθούν σημαντικά στις Σπουδές τους, με την πρωτοποριακή καινοτομία της Coordinators ΑΕΕΚ, να δημιουργήσει το θεσμό του,

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ,

στην επαγγελματική εκπαίδευση και Κατάρτιση, με στόχο την παροχή των ποιοτικότερων εκπαιδευτικών Υπηρεσιών της στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή Αγορά που Δραστηριοποιείται.

Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλισθεί η απόλυτη επιτυχία σε όλους τους σπουδαστές της με εντυπωσιακά μαθησιακά αποτελέσματα.

Μ δεδομένο ότι στα προηγούμενα χρόνια οι σπουδαστές ήταν εργαζόμενοι κυρίως, με αποτέλεσμα να έχουν περιορισμένο διαθέσιμο χρόνο, η Διοίκηση του Φορέα μας αποφάσισε να εφαρμόσει, ένα νέο σύστημα υποστήριξης και επίβλεψης των σπουδαστών, ορίζοντας έναν εισηγητή υπεύθυνο για την παρακολούθηση και την παροχή βοήθειας στις εργασίες, του κάθε εκπαιδευόμενου, στην πτυχιακή του και σε άλλα θέματα που χρειάζεται να επιλύσουν με τον εκπαιδευόμενο, ώστε να αμβλυνθούν οι τυχόν δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν στην εκπαιδευτική περίοδο.

Επιπλέον η Coordinators ΑΕΕΚ, εξασφάλισε και παρέχει στα σπουδαστικά της προγράμματα την μέγιστη επιστημονική υποστήριξη με την αιγίδα της EEMC//MQI ΄΄Ευρωπαϊκής και Επιστημονικής & Επαγγελματικής Ένωσης Πιστοποιημένων Ασφαλιστικών Προσώπων ΕΟΧ προσδίδοντας επί πλέον κύρος , ποιότητα , συνεχή υποστήριξη και διεθνοποίηση των ανωτέρω τίτλων.

- Θεματολογία Ετήσιου Προγράμματος Σπουδών Ασφαλιστικών Υπαλλήλων:

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Ασφαλιστικών Σπουδών 2020, με τίτλο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ χωρίζεται στις παρακάτω 12 (δώδεκα) θεματικές ενότητες, με τις οποίες οι συμμετέχοντες αποκτούν ολοκληρωμένες επαγγελματικές ικανότητες, δεξιότητες και στάσεις, που θα τους καταστήσουν ικανά στελέχη και επιτυχημένους επαγγελματίες στην ολοένα απαιτητική ασφαλιστική αγορά.

1η Ενότητα : Εισαγωγή στον Θεσμό της Ιδιωτικής Ασφάλισης
Εισαγωγή στο Έργο του Ασφαλιστικού Υπαλλήλου
2η Ενότητα : Λειτουργία του Θεσμού της Ιδ.Ασφάλισης και Συγκριτικά δεδομένα με την Κοινωνική σήμερα
3η Ενότητα : Ασφαλιστική Αγορά – Φορείς και Κρατική Εποπτεία
4η Ενότητα : Οργανωτική Δομή και Ανάπτυξη του Σχεδίου της Εσωτερικής Διακυβέρνησης της Επιχείρησης, Γενικών Κλάδων και Κλάδων Ζωής
Βοηθητικά Πρόσωπα
5η Ενότητα : Κίνδυνοι , Εκτίμηση και Ανάληψη Κινδύνου ( Risk Management), Διακανονισμός Ασφαλιστικών Ζημιών και Αποζημίωση
6η Ενότητα : Κλάδοι Γενικών Ασφαλίσεων , Λεπτομερή Ανάλυση των 18 κλάδων Ζημιών με παράλληλοι ανάλυση ασφαλιστήριων της αγοράς για κάθε κλάδο
7η Ενότητα : Ανάλυση Κλάδων Ζωής με ιδιαίτερη έμφαση στους κλάδους Προσόδων-Συνταξιοδότησης , Ζωής , Επιβίωσης , Θανάτου, Ομαδικών και ιδιαίτερη αναφορά στους κλάδους που σχετίζονται με την Κοινωνική Ασφάλιση και προβλέπεται στο νέο σχέδιο ασφάλισης .
8η Ενότητα : Βασικές αρχές της Ασφάλισης κατά Ζημιών
9η Ενότητα : Είδη Αντασφάλισης και Λειτουργία Ξένων Αγορών
10η Ενότητα : Χρηματοοικονομικά Προϊόντα που σχετίζονται με την Ασφάλιση
11η Ενότητα: Λοιπές Θεματικές Ενότητες για την Διοίκηση της Επιχείρησης και το Έργο του Υπαλλήλου : Δίκαιο, Θεσμικό Πλαίσιο , Κανονιστική Συμμόρφωση, Βασικές Αρχές Λογιστικής , Οικονομικά Μαθηματικά, Μάρκετινγκ, Management,Συναισθήματα στον Εργασιακό Χώρο και Επίτευξη Στόχων ,Ψυχολογία
12η Ενότητα: Ψηφιακές και Τεχνολογικές Δομές μιας Επιχείρησης : Πληροφορική , Digital Marketing , Social Media, Δημιουργία Ιστοσελίδας , Ενότητες Office , Διαφήμιση και Προώθηση μέσω Κοινωνικών Δικτύων
13η Ενότητα : Ενότητα Εξειδίκευσης

Το σύνολο των εκπαιδευτικών ωρών είναι 350 ώρες μαζί με την Εξειδίκευση και αφορά Θεωρητική Εκπαίδευσης, Cases και Πτυχιακή Εργασία .

Διάρκεια – Διεξαγωγή:

Προβλέπεται να λειτουργήσουν την περίοδο αυτή τουλάχιστον δύο group.

- Η διάρκεια του είναι ετήσια, δηλαδή ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος με έναρξη τον Φεβρουάριο του 2020 και λήξη τον Ιανουάριο του 2021 .
- Η Εκπαίδευση θα διεξάγεται δύο φορές εβδομαδιαίως, για κάθε group.
- Το 1ο group, την Δευτέρα και την Τετάρτη απόγευμα .
- Το 2ο group, την Τρίτη και την Πέμπτη απόγευμα.
- Η διεξαγωγή των μαθημάτων θα γίνεται στις κεντρικές σύγχρονες εγκαταστάσεις
του Εκπαιδευτικού Φορέα COORDINATORS AEEK. ( Μετρό Αγίου Αντωνίου ).

Ταυτόχρονα θα διεξάγεται το πρόγραμμα και για τους εξ αποστάσεως με το Coordinators Live e-learning system,

Για τους συμμετέχοντες εξ αποστάσεως παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής και παρακολούθησης του Προγράμματος Σπουδών μέσω του εγκεκριμένου και αναγνωρισμένου πρωτοποριακού συστήματος Coordinators Live e-learning system, από το 2002.

Το σύγχρονο αυτό σύστημα εξασφαλίζει ζωντανή συμμετοχή και πρόσβαση στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα καλύπτοντας πλήρως τους απομακρυσμένους συμμετέχοντες.

Το Πρόγραμμα Σπουδών πλαισιώνεται από εξειδικευμένη Ομάδα Εισηγητών, με Ακαδημαϊκή αλλά και Επαγγελματική Κατάρτιση αλλά ταυτόχρονα με πολυετή εμπειρία στην Ασφαλιστική Αγορά.

Οι Σπουδαστές του Προγράμματος συμμετέχουν σε μια εκπαιδευτική εμπειρία όπου μέσα από την παρακολούθηση, την διεξαγωγή ασκήσεων, την μελέτη περιπτώσεων – cases, την μεταξύ τους αλληλεπίδραση, την πρακτική τους άσκηση, την επιτυχή τους συμμετοχή στις προόδους και στις τελικές εξετάσεις και τέλος την κατάθεση της πτυχιακής τους εργασίας οδηγούνται στην απόκτηση Αναγνωρισμένου Τίτλου Σπουδών του Πιστοποιημένου Φορέα μας από το Υπουργείο Παιδείας με τίτλο.

΄΄ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΄

- Διδάσκοντες :

Η ομάδα Διδασκόντων απαρτίζεται από Ανώτερα και Ανώτατα Στελέχη της Ασφαλιστικής Αγοράς , Εγκεκριμένους και Πιστοποιημένους Εισηγητές Ενηλίκων με εκατοντάδες ώρες εκπαίδευσης , πολυετή εμπειρία και επαγγελματική εξειδίκευση .

Δικαίωμα Συμμετοχής :

Για δηλώσεις συμμετοχής έως 30 Ιανουαρίου 2020 στα Ετήσια Προγράμματα Σπουδών με αρχικό δικαίωμα συμμετοχής 3,000€ παρέχεται υποτροφία μειώνοντας σημαντικά το κόστος συμμετοχής τους .

Το Κόστος συμμετοχής έτσι για τα Ετήσια Προγράμματα διαμορφώνεται στα 1000 €.

- Σύντομο Προφίλ Ομίλου Coordinators

Ο ¨Όμιλος Επιχειρήσεων Coordinators Group Π.& Ε. Καρναχωρίτη ιδρύθηκε το 1994 με σκοπό την παροχή εκπαιδευτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε νευραλγικούς τομείς της Αγοράς.
Απαρτίζεται από αναγνωρισμένους και πιστοποιημένους οργανισμούς τόσο από το Υπουργείο Παιδείας όσο και από λοιπούς οργανισμούς και παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες με γνώμονα την ανάπτυξη και την ποιότητα.
Οι εκπαιδευτικές του εταιρείες του Ομίλου καλύπτουν ένα ολοκληρωμένο φάσμα επαγγελματικών κατηγοριών, και απευθύνονται σε ιδιώτες και σε νομικά πρόσωπα.

Η ασφαλιστική αγορά αποτελεί εξειδίκευση του Ομίλου Coordinators group Π&Ε Καρναχωρίτη από το 1981, η οποία πρώτη προσέφερε και συνεχίζει επιτυχημένα να προσφέρει στην Ελλάδα, εξειδικευμένα Αναγνωρισμένα Προγράμματα Ασφαλιστικών Σπουδών για τις Ασφαλιστικές Επιστήμες , καθώς και εδραίωσε τις σπουδές και τον θεσμό του Ασφαλιστικού Πραγματογνώμονα Εκτιμητή Ζημιών Ασφαλίσεων.

Με το πέρασμα των χρόνων η Coordinators απαριθμεί πλήθος επιτυχημένων αποφοίτων και είναι υπεύθυνη για την εκπαίδευση μεγάλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Η ανοδική πορεία του Ομίλου πλαισιώνεται από την εξειδικευμένη ομάδα των συνεργατών του που συνεχώς αναζητά την εξέλιξη, την ποιότητα και την καινοτομία.

Αποστολή του Ομίλου είναι η κάλυψη των αναγκών των πελατών της και η δημιουργία συνθηκών επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης.

¨Όραμα της Coordinators είναι να αποτελεί Ευρωπαϊκά τον πρώτο Πιστοποιημένο, αναγνωρισμένο, εξειδικευμένο Φορέα παροχής καθολικών υπηρεσιών εκπαίδευσης ποιότητας και συμβουλευτικών υπηρεσιών εσωτερικής διακυβέρνησης επιχειρήσεων.

Η περιγραφές των υπολοίπων Προγραμμάτων είναι αναρτημένες στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα μας www.coοrdinators .gr

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές επισκευθείτε το www.1co.gr, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ. 210 5734000, στο e-mail: coord@otenet.gr, στο Facebook: Coordinators Όμιλος.

No Responses to “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ β τμημα . ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ”

Στείλτε Ένα Σχόλιο

Τελευταία Νέα Blog Twitter
Coordinators Group

Η νέα εποχή στην εκπαίδευση. Η εκπαιδευτική δύναμη στην ασφαλιστική βιομηχανία. Εκπαιδευτείτε από όπου και αν βρίσκεστε με το COORDINATORS MQI E-LEARNING SYSTEM.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Γενικές Πληροφορίες: coord@otenet.gr

  • 4