20 Μαρ 2019

Εξετάσεις Πιστοποίησης της ειδικότητας «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»

Blog Χωρίς Σχόλια.

Σύμφωνα με την παρακάτω ανακοίνωση του Κ.Ε.Μ.Ε.Α. και του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ορίστηκαν οι εξετάσεις της ειδικότητας «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ». Διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες για να κάνετε τη δήλωση σας:

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ που δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο, για την ειδικότητα «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας», 1ης περιόδου 2019

20 Μαρ 2019

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.)

Ανακοινώνει

τη διεξαγωγή των εξετάσεων Πιστοποίησης επαγγελματιών, οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας» 1ης περιόδου 2019.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης έχουν όσοι επαγγελματίες δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας».

Το πρόγραμμα της 1ης εξεταστικής περιόδου 2019 έχει ως εξής:

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και σχετικών δικαιολογητικών Ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων Ημερομηνίες ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων
21/03/2019 έως 29/03/2019 13-14/04/2019 ή/και

20-21/04/2019

06/05/2019 έως 13/05/2019

Επισημαίνεται, ότι δεν θα δοθεί παράταση υποβολής αιτήσεων εκτός της προαναφερθείσας ημερομηνίας. Η υποβολή της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών εκτός του ως άνω χρονικού διαστήματος θεωρείται εκπρόθεσμη και δεν γίνεται δεκτή.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Α. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι υποψήφιοι που συμμετέχουν πρώτη φορά στις εξετάσεις είναι τα παρακάτω:

  1. Έντυπο αίτησης συμμετοχής (διαθέσιμο για εκτύπωση εδώ).
  2. Πρόσφατη φωτογραφία του υποψηφίου, τύπου ταυτότητας (έγχρωμη ή ασπρόμαυρη).
  3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο:

3.1. Των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας, ευκρινές φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. εκείνων στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου). Σε περίπτωση αποστολής διαβατηρίου θα πρέπει να αποστέλλεται και πιστοποιητικό γέννησης.

3.2. Για τους Ομογενείς: Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς.

3.3. Για τους Αλλοδαπούς: Ταυτότητα ή διαβατήριο πολίτη κράτους μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταφρασμένο πιστοποιητικό γέννησης, βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4. Επιπλέον, οι υποψήφιοι επαγγελματίες, θα πρέπει να υποβάλουν κάποιο από τα παρακάτω:

4.1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο άδειας εργασίας ή

4.2. Ένσημα ασφαλιστικού φορέα ή

4.3. Νόμιμες βεβαιώσεις εργοδοτών ή

4.4. Βεβαιώσεις πρακτικής άσκησης και κατάρτισης ή

4.5. Φορολογικά ή ασφαλιστικά ή λοιπά στοιχεία, από τα οποία αποδεικνύεται η επαγγελματική εμπειρία

  1. Αποδείξεις κατάθεσης ανταποδοτικών τελών στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, ως έξης:

5.1. Για τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), πρωτότυπη απόδειξη ποσού εκατό ευρώ (100,00€), στον αριθμ. λογαριασμού: 125/540034-13, με δικαιούχο τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

5.2. Για το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), ποσού πενήντα ευρώ (50,00€) μέσω της συναλλαγής TRN 4300 “ΚΕΜΕΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Π.Ι.Α.»

Προκειμένου να ολοκληρωθεί με επιτυχία η συναλλαγή, σημειώνεται ότι οι αιτούντες θα πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα και να γνωστοποιήσουν στον ταμία της Εθνικής Τράπεζας το Ονοματεπώνυμό τους, το ΑΦΜ τους, μία έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση (email) καθώς επίσης και Διεύθυνση Επικοινωνίας.

Σημειώνεται ότι η εν λόγω συναλλαγή μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με καταβολή μετρητών είτε με χρέωση λογαριασμού.

Β. Τα δικαιολογητικά, για τη συμμετοχή υποψηφίων που έχουν αποτύχει σε Εξετάσεις Πιστοποίησης προηγούμενης περιόδου και επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παρούσα εξεταστική περίοδο, είναι τα παρακάτω:
1. Έντυπο αίτησης συμμετοχής (διαθέσιμο για εκτύπωση εδώ).
2. Πρωτότυπη απόδειξη στο ονοματεπώνυμο του υποψηφίου, τραπεζικής κατάθεσης ανταποδοτικών τελών στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, για τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ύψους εκατό ευρώ (100,00€), στον αριθμ. λογαριασμού: 125/540034-13, με δικαιούχο τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ΜΟΝΟ με συστημένη αλληλογραφία, στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση:Κέντρο Μελετών Ασφάλειας
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Π. Κανελλοπούλου 4, Τ.Κ. 101 77 , ΑΘΗΝΑ
[Για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης επαγγελματιών, οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας ‘’Π.Ι.Α.’’]
Αιτήσεις που υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, δεν θα γίνονται δεκτές.

Οι υποψήφιοι οι οποίοι θα υποβάλλουν φακέλους με ελλιπή δικαιολογητικά συμμετοχής θα λαμβάνουν προσωποποιημένο μήνυμα (sms) στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους.

ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ – ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

  1. Σημειώνεται ότι τα εξεταστικά κέντρα, καθώς και τα ονόματα των υποψηφίων ανά εξεταστικό κέντρο, θα ανακοινωθούν στις ιστοσελίδες του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και του ΚΕ.ΜΕ.Α., μετά την παραλαβή και την επεξεργασία των αιτήσεων των υποψηφίων, από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.).
  2. Κάθε υποψήφιος, με ατομική του ευθύνη υποχρεούται να παρακολουθεί την πορεία της αίτησης του, για συμμετοχή στις εξετάσεις, καθώς και όποιες άλλες σχετικές, με αυτές πληροφορίες.

Σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής υποψηφίου στις εξετάσεις, για λόγους υγείας που αποδεικνύεται με έγγραφη βεβαίωση από Δημόσιο ή Ιδιωτικό Νοσοκομείο, τα εξέταστρα δύναται να μεταφέρονται σε επόμενη εξεταστική περίοδο μετά από αίτηση του υποψηφίου στο ΚΕ.ΜΕ.Α. Ο υποψήφιος εξεταζόμενος υποχρεούται να υποβάλει την ως άνω αίτηση μέσα σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία της εξέτασής του. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας καμία αίτηση δεν εξετάζεται τα δε εξέταστρα δεν μεταφέρονται σε επόμενη εξεταστική περίοδο.

(πηγή www.eoppep.gr)

Έναρξη Νεων Τμημάτων – Δηλώστε Συμμετοχή Τώρα!

Ο Όμιλος Coordinators πραγματοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα υπηρεσιών ασφαλείας (Security) με σκοπό την προετοιμασία για τις εξετάσεις και την απόκτηση της άδειας προσωπικού ασφαλείας. Τα τμήματα παρακολούθησης για τα μαθήματα security θα είναι πρωινά και απογευματινά.


Το πρόγραμμα εκπαίδευσης θα δίνει στους ενδιαφερόμενους την δυνατότητα να το παρακολουθήσουν και μέσω internet (με το πρόγραμμα Coordinators live e-learning).
Η εκπαίδευση γίνεται από Εγκεκριμένους Εκπαιδευτές των Μητρώων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. & Του ΚΕΜΕΑ (Κέντρο Μελετών Ασφάλειας).

Τα μαθήματα θα περιλαμβάνουν τις παρακάτω ενότητες:

• Εισαγωγή στην Ασφάλεια
• Πυρασφάλεια, Πυροπροστασία, Αντιμετώπιση Τεχνολογικών Ατυχημάτων
• Παροχή Ά Βοηθειών
• Ιδιωτική Ασφάλεια :
(- Εργασιακό Στρες, – Ισχύον Πλαίσιο& Νομοθεσία,- Προβλήματα Κλάδου & Αντιμετώπιση αυτών )
• Ποινικός Κώδικας
• Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι
• Ποινική Δικονομία
• Το Προφίλ του Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας
• Εξοπλισμός, Μέσα & Τρόποι Προστασίας Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας
• Προστασία Χρηματαποστολών
• Ανταπόκριση σε Περιστατικά :
( security risk management- Ομηρίες, – Απαγωγές, – Βομβιστικές Επιθέσεις, – Όπλα Μαζικής Καταστροφής, – Ατυχήματα, – Λάθη & Παραλείψεις, – Έγκλημα )
• Ασφάλεια Εγκαταστάσεων : ( – Κτιρίων, – Λιμένων, – Αερολιμένων, – Φυσικών Εγκαταστάσεων,
- Τεχνολογίας, – Αθλητικών Εγκαταστάσεων )
• Βασικά Καθήκοντα ΙΕΠΥΑ: Εκτέλεση Περιπολιών
• Προστασία Προσώπων

Θα παρέχεται ειδική τιμολόγηση στις ομαδικές συμμετοχές, σε ανέργους, σε φοιτητές, σε Μέλη της Ευρωπαϊκής & Επιστημονικής Ένωσης MQI.

Τηλέφωνο επικοινωνίας και πληροφοριών 210-5734000 & Fax 210-5765891.

Για Πληροφορίες:

Eπικοινωνήστε μαζί μας στο   210-5734000 (6 Γραμμές) / 210-5715800

ή στο Email: coord@otenet.gr

ή στο Fax : 210-5765891

Coordinators Group Of Companies
Εθνάρχου Μακαρίου 29
Περιστέρι 12131
Αθήνα

No Responses to “Εξετάσεις Πιστοποίησης της ειδικότητας «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»”

Στείλτε Ένα Σχόλιο

Τελευταία Νέα Blog Twitter
Coordinators Group

Η νέα εποχή στην εκπαίδευση. Η εκπαιδευτική δύναμη στην ασφαλιστική βιομηχανία. Εκπαιδευτείτε από όπου και αν βρίσκεστε με το COORDINATORS MQI E-LEARNING SYSTEM.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Γενικές Πληροφορίες: coord@otenet.gr

  • 4